هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

شرح تاج گذارى و سلطنت محمدعلى شاه قاجار

( )

یک صد و پنج سال پیش از این، در سپیده دم روز سه شنبه22 تیر ماه 1288 شمسى، قواى مسلح مشروطه خواهان به رهبرى محمد ولى خان سپهدار تنکابنى و حاج علیقلى خان سردار اسعد بختیارى، از دو دروازه مهم تهران، واقع در شمال و جنوب آن روز پایتخت گذشتند و اندکى بعد میدان بهارستان و عمارت مجلس شوراى ملى را، که در کودتاى سلطنتى سال پیشین به جهت برچیدن نظام مشروطیت پارلمانى در ایران آسیب بسیارى دیده بود و بیشتر به ویرانهاى مى مانست، فتح کردند. سه روز بعد در 25 تیرماه، پادشاه مستبد ایران، محمد على شاه قاجار پس از سى ماه سلطنت پر آشوب که در عرض آن مشروطیت نوپاى کشور را به خاك و خون کشید و صدها آزادى خواه بى گناه را ُکشت و تبعید کرد، تکلیف خود را تشخیص داد و پس از مشورت قبلى با سفارت دولت روسیه، به اتفاق جمع کثیرى از وابستگانش به ییلاق سفارت روس در زرگنده پناهنده شد و با همین اقدام، کناره گیرى خود از سلطنت قاجاریه را، به عنوان ششمین سلطان سلسله قاجاریه اعلام نمود.

تاریخ وسیاست

29صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
محمدرضا بهزادى
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۸/۲۰
29
683 کیلوبایت
کتاب
فارسی
پیام بهارستان
تاریخی ایران بعد از اسلام
قاجاریان