هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

کتاب بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

( )

اهمیت علم بیوشیمی یا شیمی موجودات زنده برای درک واژه پزشکی و بیان سلامتی  بر دانش پژوهان و دانشمندان واضح است. علم بیوشیمی پایه علوم دیگر منجمله باکتری شناسی،آسیب شناسی،و حتی جراحی می باشد بنابراین شناخت کافی این دانش الزامی است.

فصل اول: بیوشیمی و پزشکی

فصل دوم: آب و پتانسیل هیدروژن

فصل سوم: اسیدهای آمینه

فصل چهارم: ساختمان پروتئین ها و عملکرد آنها

فصل پنجم: کربوئیدراتها

فصل ششم: لیپیدها

فصل هفتم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

فصل هشتم: آنزیم

فصل نهم: کوانزیم و ویتامین ها

فصل دهم: انرژی و زیست

فصل یازدهم: متابولیسم کربوئیدرات ها

فصل دوازدهم: متابولیسم اسیدهای چرب

فصل سیزدهم: متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل چهاردهم: متابولیسم نوکلئوتیدها

فصل پانزدهم: بیوسنتز RNA و پیرایش آن

فصل شانزدهم: بیوسنتز پروتئین ها

پزشکی

234صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
دکتراسفندی،باستانی،پژهان،یغمائی
شاهین میرزایی
۱۳۹۶/۰۷/۱۴
233
13.5 مگابایت
کتاب
فارسی
اصلی, پایه
تهران
سراسری
www.endbook.net
بیوشیمی