هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جدید جزوه بیوشیمی 1

جزوه بیوشیمی 1

( )

مباحث بررسی شده در این جزوه: آب و تامپون ها،کربوهیدرات ها،آمینو اسیدها،لیپید،کوفاکتور،آنزیم ها و ویتامین ها،کربوهیدرات

Give a Name

105صفحه

PDF
شاهین میرزایی
۱۳۹۶/۰۷/۱۳
105
15.7 مگابایت
جزوه
فارسی
اصلی, پایه
تهران
سراسری
بیوشیمی