مهندسی برق


  مهندسی برق

یکی از مشاغل مهم و کلیدی صنعت برق و مخابرات به شمار می رود.
انرژی یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشور به حساب می آید. در میان آنها نیز انرژی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که میزان تولید و مصرف آن در بخش تولید از  شاخص های رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود.

مهندسی برق 

( 179 محصول وجود دارد )
در صفحه