تاریخ ایران

تاریخ ایران

تاریخ از لحاظ لغوی به واژه‌ای اطلاق می‌شود که شامل اطلاعاتی راجع به گذشته است. مانند تاریخ زمین‌شناسی کره زمین. زمانیکه تاریخ به عنوان یک زمینه و رشته مطالعه و تحصیل مطرح می‌شود به معنای تاریخ بشری است که گذشته ثبت شده جوامع بشری می‌باشد.
واژه تاریخ از کلمه یونانی historia؛ شرحی از پرسشها و جستارهای شخصی گرفته شده و از لحاظ ریشه شناسی با کلمه انگلیسی story مرتبط است.
مورخان از منابع مختلفی همچون سوابق نوشته یا چاپ شده؛ مصاحبه (تاریخ شفاهی) و باستان شناسی استفاده می‌نمایند. اشتراک در گوناگونی روشها ممکن است در برخی دوره‌ها بیش از سایر دوره‌ها باشد و مطالعه تاریخ رسم و رسوم و شیوه خاص خودش را دارد. (تاریخ شناسی؛ تاریخ تاریخ؛ را مشاهده کنید). به حوادث و اتفاقاتی که قبل از نگارشهای انسانها اتفاق افتاده اند؛ ما قبل تاریخ یا پیش تاریخ گفته می‌شود.

تاریخ ایران قبل از اسلام: این دوره از تاریخ ایران شامل دوره های مادها - هخامنشيان - سلوکيان - اشکانيان - ساسانیان  می شود.

تاریخ ایران بعد از اسلام: این دوره از تاریخ ایران شامل دوره های طاهریان - صفاریان - سامانیان - زیاریان - حکام آل بویه - غزنویان - سلجوقیان - خوارزمشاهیان - ایلخانیان مغول‌ها - صفوی - افشاریان - زندیان - قاجاریان - پهلوی می شود.

تاریخ ایران 

( 135 محصول وجود دارد )
در صفحه