کتاب های مرجع

کتاب مرجع برای اینکه از ابتدا تا انتها خوانده شود بوجود نیامده است. فرهنگ زبان (فرهنگ لغت) یک نمونه ساده و معمولی از کتاب‌های مرجع است.

هوشنگ ابرامی: در نوشته‌های دیگر، جمله‌ها پاراگراف‌ها را می‌سازند، پاراگراف‌ها به فصل‌ها بدل می‌شوند و فصل‌ها در پی هم عقیده و نظری خاص را، به صورت ساده یا مرکب، دنبال می‌کنند. اما کتاب مرجع چنین خصوصیتی ندارد. برعکس درون آن از پاره‌هایی جدا از هم فراهم می‌آید و ترتیب پاره‌ها بر اساس یک روال فکری منظم نیست بلکه نظم ساختگی دارد. مثلاً رده‌بندی الفبایی یا رده‌بندی آمیزه‌ای از این دو است.

نورالله مرادی: کتاب مرجع را کتابی می داند که کتابدار مرجع به کمک آن به سؤال مراجعه کننده پاسخ می‌گوید و کتابی است که کمتر کسی اقدام به خواندن آن از ابتدا تا انتها می‌کند، بلکه هر زمان که نیاز به کسب اطلاعات، در ارتباط با سؤال خاصی داشته باشد، به آن مراجعه می‌نماید. مانند فرهنگ‌ها، دایره المعارفها، شرح حال‌ها و امثال آنها.

کتاب های مرجع 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )