جستجوی پیشرفته

زبان
نوع شعر
قالب شعر نو


پیگیری

شعر

شعر
شعر کلام زیبا و موثریست که احساسات بدیعی انسان را به حرکت می آورد. در تعریف آن گفته اند: (( هر اثر فکری و حسی که تنها در قالب الفاظ و کلمات ریخته شده و باخیالات و مجازات مزین شود و تاثرات و هیجانات روحی بار آورد، شعر است. ))

استاد سلجوقی می گوید:(( شعر از فنون ظریفه است به معنی کلمه عبارت است از یک الهام قلبی و روحی آنهم از فیض دنیای برین. قریحه و ضمیر دو فرشته اند که روح شعر را از آسمان برین به شاعر فرود می آورند و در عین حال عمیق ترین ، راست ترین و موزون ترین زیبایی های شکل  را نیز تلقین میکنند و بر رهنمایی این دو فرشته است که شاعر می تواند حدود ذاتی و ابدی فن خود را بهتر از همه به وضاحت بداند و بشناسد.))

شعر 

( 9 محصول وجود دارد )