دوره آموزش ابتدایی 40 کتاب وجود دارد

در صفحه
 • ( 0 نظر )
  104صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  خداوند را شاکریم که براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه ی درسی ملی , تحول بزرگی در نظام آموزش و پرورش صورت گرفت و درس کار و فناوری به مجموعه ی دروس پایه ی ششم ابتدایی افزوده شده و از این رهگذر, زمینه ای برای مهارت آموزی و یادگیری فننون مختلف به صورت عملی برای دانش آموزان فراهم گردید .

  104صفحه
 • ( 0 نظر )
  112صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  ساختن جامعه ای خردمحور , خردورز و خردمند پرور از آرمان های اصلی هر ملتی است . در راستای این آرمان ماموریت درس تفکر و پژوهش فراهم کردن فرصتی برای شکل گیری و تقویت روش و منش تفکر وتعقل دانش آموزان بر اساس فطرت خدادی آنان است. این برنامه در صدد است دانش آموزان ظرفیت های فکری  خود را به عنوان انسان بشناسند. معیارهای خود را بررسی و انتخاب کنند و در زندگی به...

  112صفحه
 • ( 0 نظر )
  152صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  کتاب ریاضی پایه ی پنجم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی ابتدایی تالیف شده است . زمانی تاکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود . در رویکرد جدید,ضمن توجه به این هدف , تاکید اصلی بر پرورش قوه ی تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

  152صفحه
 • ( 0 نظر )
  154صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های محتلف (حال ,گذشته و آینده ) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی ,اقتصادی , اجتماعی,فرهنگی ,محیطی و ... ) بحث می کند. به همین دلیل در این حوزه مفاهیم رشته های متعدد و مختلفی همچون تاریخ,جغرافیا,مدنی,اقتصادعلوم سیاسی ,حقوق , مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد.

  154صفحه
 • ( 0 نظر )
  128صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  فرزند هدیه و امانت الهی استکه خداوند مسئولیت تربیت اورا بر عهده ی پدر و مادر نهاده است و شما والدین محترم قسمتی از این حق و مسئولیت خویش را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید . همه ما باید با پذیرش امر خطیر تعلیم و تربیت فرزندانمان , این بار امانت را به سلامت به سر منزل مقصود برسانیم تاانشاءالله از این غنچه های بهشتی باغ ها و بوستان های پر طراوتی که...

  128صفحه
 • ( 0 نظر )
  96صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  زبان فارسی جایگاه و اهمیت  بسیار ارجمندی دارد; چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان می دهد و از دیگر سوی درگاه رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است. درس فارسی پیام آور شکوه و جلال فکر و فرهنگ ایرانی اسلامی در طول روزگاران است ; جوهره ی آثار حکیمان و فرزانگان پهنه ی علم وادب فارسی , همواره از سرچشمه ی زلال معارف باور شناختی دین اسلام و بن...

  96صفحه
 • ( 0 نظر )
  128صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  زبان فارسی جایگاه و اهمیت  بسیار ارجمندی دارد; چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان می دهد و از دیگر سوی درگاه رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است. درس فارسی پیام آور شکوه و جلال فکر و فرهنگ ایرانی اسلامی در طول روزگاران است ; جوهره ی آثار حکیمان و فرزانگان پهنه ی علم وادب فارسی , همواره از سرچشمه ی زلال معارف باور شناختی دین اسلام و بن...

  128صفحه
 • ( 0 نظر )
  104صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  علوم تجربی یکی ازیازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملی است  بر اساس جهت گیری های این برنامه , علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند , تعریف شده است . در همین راستا شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه ی بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی ,خانوادگی, ملی...

  104صفحه
 • ( 0 نظر )
  135صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های محتلف (حال ,گذشته و آینده ) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی ,اقتصادی , اجتماعی,فرهنگی ,محیطی و ... ) بحث می کند. به همین دلیل در این حوزه مفاهیم رشته های متعدد و مختلفی همچون تاریخ,جغرافیا,مدنی,اقتصادعلوم سیاسی ,حقوق , مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد.

  135صفحه
 • ( 0 نظر )
  136صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  فرزند هدیه و امانت الهی استکه خداوند مسئولیت تربیت اورا بر عهده ی پدر و مادر نهاده است و شما والدین محترم قسمتی از این حق و مسئولیت خویش را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید . همه ما باید با پذیرش امر خطیر تعلیم و تربیت فرزندانمان , این بار امانت را به سلامت به سر منزل مقصود برسانیم تاانشاءالله از این غنچه های بهشتی باغ ها و بوستان های پر طراوتی که...

  136صفحه
 • ( 0 نظر )
  104صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  علوم تجربی یکی ازیازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملی است  بر اساس جهت گیری های این برنامه , علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند , تعریف شده است . در همین راستا شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه ی بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی ,خانوادگی, ملی...

  104صفحه
 • ( 0 نظر )
  151صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  کتاب ریاضی پایه ی پنجم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی ابتدایی تالیف شده است . زمانی تاکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود . در رویکرد جدید,ضمن توجه به این هدف , تاکید اصلی بر پرورش قوه ی تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

  151صفحه
 • ( 0 نظر )
  96صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-25

  کتابی که پیش رو دارید حلقه ی میانی از زنجیره ی دوره ی دوم ابتدایی است . دوره اول ابتدایی ,سه سال نخست (اول تا سوم ) و دوره ی دوم , سه سال دوم (چهارم تا ششم)ابتدایی را دربرمی گیرد.بنابراین ,ساختار و محتوای فارسی پایه ی پنجم از سویی با پایه ی چهارم و پایه های پیش از آن, پیوند دارد و از دیگر سو , باید با پایه ی ششم و بالاتر پیوستگی و همخوانی داشته باشد.

  96صفحه
 • ( 0 نظر )
  152صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-24

  کتابی که پیش رو دارید حلقه ی میانی از زنجیره ی دوره ی دوم ابتدایی است . دوره اول ابتدایی ,سه سال نخست (اول تا سوم ) و دوره ی دوم , سه سال دوم (چهارم تا ششم)ابتدایی را دربرمی گیرد.بنابراین ,ساختار و محتوای فارسی پایه ی پنجم از سویی با پایه ی چهارم و پایه های پیش از آن, پیوند دارد و از دیگر سو , باید با پایه ی ششم و بالاتر پیوستگی و همخوانی داشته باشد.

  152صفحه
 • ( 0 نظر )
  121صفحه
  تاریخ ارسال : 1395-12-24

  مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های محتلف (حال ,گذشته و آینده ) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی ,اقتصادی , اجتماعی,فرهنگی ,محیطی و ... ) بحث می کند. به همین دلیل در این حوزه مفاهیم رشته های متعدد و مختلفی همچون تاریخ,جغرافیا,مدنی,اقتصادعلوم سیاسی ,حقوق , مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد.

  121صفحه

جستجوی پیشرفته


پیگیری