تغذیه

تغذیه

در جهان امروز غذا نقش اساسی و استراتژیکی را بازی می کند بسیاری از کشورها به خاطر کمبود مواد غذایی تمام حیثیت و شرف خود را به اجبار به استعمارگران برده اند اگر کشوری از نظر تولید مواد غذایی بتواند در حد خوبی قرار گیرد و خودکفا شود پس از آن یا بهتر بگوییم هم زمان با آن باید توجه جدی به علوم تغذیه نماید ، صرف غذا خوردن و معده را از غذا انباشته کردن اگر ضرر نداشته باشد مطمئنا سودمند نخواهد بود . در تعاریفی که از علوم مرتبط به تغذیه شده آن را علمی دانسته اند که نیازهای غذایی بدن را از نظر کیفی و کمی تعیین می کند و بیان می کند که چگونه می توان سالم زیست.

           ارسال مطالب برای بخش مهندسی برق                                                                       درخواست کتاب و مقاله                               

ارسال کتاب , مقاله , جزوه                    آشنایی با رشته تغذیه                   درخواست  کتاب , مقاله , جزوه                    شکایات

تغذیه 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )