فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

رشته‌ي فلسفه به‌نوعي مادر تمامي رشته‌ها به‌شمار مي‌رود؛ چراکه کليه‌ي پرسش‌هاي اساسي و بنيادين انسان را نسبت به مسائل وجود، هستي، جهان پيرامون انسان و حتي حقيقت خود انسان، بررسي مي‌کند. پرسش‌هايي که به‌طور کلي پيرامون جهان، انسان و خدا مطرح مي‌شوند.دانشجويان دوره‌ي کارشناسي فلسفه در کشور ما در دو گرايش «فلسفه ي غرب» و «فلسفه ي اسلامي» مي‌توانند تحصيل کنند و در واقع مي‌توان گفت که رشته‌ي «فلسفه» در معناي عام آن، به «فلسفه‌ي غرب» مي‌پردازد و رشته‌ي الهيات، گرايش «فلسفه‌ي اسلامي»، فلسفه و حکمت اسلامي را مورد بررسي قرار مي‌دهد که البته اين دو، تا حدودي با هم متفاوت هستند.

           ارسال مطالب برای بخش مهندسی برق                                                                               درخواست کتاب و مقاله                             

ارسال کتاب , مقاله , جزوه                    آشنایی با رشته فلسفه و منطق               درخواست  کتاب , مقاله , جزوه                    شکایات

فلسفه و منطق 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )